Tjänsten stängd

Från och med idag är den här tjänsten stängd.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tjänsten stängd

Dags för avveckling

Det här tyvärr blivit dags att börja avveckla den här tjänsten nu. Det finns gott om alternativa tjänster, t.ex. Sprend, som är minst lika bra.

Det går därför varken att skapa nya konton längre eller förlänga Business och Inbox-konton. Vi har inte satt något exakt datum för nedstängningen, men rekommenderar alla användare att flytta till någon annan tjänst så snart som möjligt.

Vi tackar alla trevliga kunder för den här tiden.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dags för avveckling

Nylansering av FileCentral

Vi har lanserat en ny version av FileCentral med ny modern layout och fokus på säkerhet och GDPR.

För att möta kraven i GDPR har vi gått igenom rutiner och förbättrat säkerheten i tjänsten. Alla filer lagras nu krypterade och inom EU.

Vi har också möjlighet att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med kunder som behöver skicka personuppgifter.

Välkommen till FileCentral 2018!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Relaunch of FileCentral – Focus on security and GDPR

We have relaunched FileCentral with a new modern layout focusing on security and GDPR.

In order to meet GDPR regulations we have improved processes and technical features. All files are always stored encrypted and within the European Union.

We have also added the possibility of signing a Data Processing Agreement (DPA).

Posted in News | Leave a comment

Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Det är ganska enkelt att lägga in FileCentral inbox på den egna hemsidan genom att använda en s.k. iframe.

På den sida där man vill ha sin inbox lägger man till följande kod:

<iframe width="540" scrolling="auto" height="500" frameborder="no"
 src="http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/<inboxnamn>/upload.html"
 name="inbox" id="inbox"></iframe>

Byt ut “<inboxnamn>” mot namnet på din inbox och använder din sajt https (säker anslutning) byter man ut “http://” ovan mot “https://”.

Man kan också behöva justera bredden och höjden lite grann beroende på hur sajten ser ut i övrigt. Det är viktigt att testa några uppladdningar så att man ser att ser bra ut på den sida som visas efter uppladdning.

Finjusteringar vad gäller typsnitt, färger, marginaler osv kan göras genom att ladda upp ett stylesheet (css) för inboxen.

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut när man stoppat in sin inbox på en hemsida.

Exempel på integrerad inbox

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Förbättrad inbox

Den 31 mars 2014 publicerade vi en ny förbättrad version av FileCentral inbox.

Förbättringarna inbegriper

 • Möjlighet att lägga till flera fält till uppladdningsformuläret för inboxen (total 7 fält plus meddelandefältet)
 • Möjlighet att ange ledtexten för respektive fält
 • Möjlighet att ange huruvida ett fält är obligatoriskt eller valfritt att fylla i
 • Mindre justeringar i layout och css för att göra det enklare att justera layouten

Observera att det går att lägga in html-taggar när man anger fältnamnet. Det innebär att det t.ex. går att lägga till en röd asterisk efter ett fält för att markera att det är obligatoriskt:

Orderreferens <span style="color: #cc00000;">*</span>

Du kan läsa mer om att integrera FileCentral inbox på din hemsida i ett annat inlägg.

Skärmbild som visa de nya konfigurationsmöjligheterna i inställningarna för inboxen:

Nya inställningsmöjligheter för inboxformuläret

Exempel på integrerad inbox med flera formulärfält

Posted in Nyheter | Leave a comment

Improved inbox

On March 31, 2014 we published an improved version of the FileCentral inbox.

The improvements include

 • Possibility to add more fields to the inbox upload form (in total 7 fields plus message field)
 • Possibility to change the header for each field
 • Possibility to configure whether a field is optional or mandatory to fill out
 • Layout and css adjustments to make it easier to adjust the layout

Screenshot that shows the new configuration options in inbox settings:

New configuration options in inbox settings

Posted in News | Leave a comment

Egen nedladdningssida

Om man har ett betalkonto (Business eller Premium Inbox) är det möjligt att skapa en egen nedladdningssida. Genom några rader HTML och Javascript går det att förvandla i princip vilken webbsida som helst till en nedladdningssida för FileCentral.

<div id="filecentral-custom-download"></div>
<script type="text/javascript"
 src="http://www.filecentral.se/js/filecentral-custom-download.js"></script>

Lägg först till en div med id “filecentral-custom-download”. I denna div kommer filinformationen att läggas in. Placera den på det ställe i sidan där du vill att fillistan ska visas. Inkludera sedan den javascript-kod som genererar fillistan och lägger till den i div:en. Klart!

Du ska nu kunna besöka webbsidan, med eller utan nedladdningskod:

http://www.example.com/download.html

Om du besöker sidan utan nedladdningskod visas ett formulär där koden ska anges. Alternativ skickas koden med i url:n (parameter “c”):

http://www.example.com/download.html?c=123123123-123123-123123-123123123

Du kan ändra utseendet på div:en och fillistan genom att justera ditt style sheet för sidan.

För att aktivera funktionen i FileCentral måste adressen till nedladdningssidan anges i fältet “Egen nedladdningssida” under “Min profil” för aktuellt konto i FileCentral. Den nya adressen kommer då att användas i alla mejl som skickas ut från kontot.

När sidan laddas kommer nedladdningssidan adress att jämföras med adressen som lagts in på kontot och dessa måste stämma överens annars visas ett felmeddelande.

Avancerad användare får gärna ladda ned och ändra javascript-koden för mer avancerad integration och funktionalitet.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Custom download page

It is now possible to create a custom download page for paid accounts (Business and Premium Inbox). By adding one HTML element and including some Javascript it is possible to turn virtually any web page into a FileCentral download page.

<div id="filecentral-custom-download"></div>
<script type="text/javascript"
 src="http://www.filecentral.se/js/filecentral-custom-download.js"></script>

First add a div with id “filecentral-custom-download” where the information will be added. Place it where you want the file list to appear. Then we include the FileCentral javascript code that will generate the file list and place it in the div. That’s it!

Now you should be able to access your web page. You can either access it without a download code:

http://www.example.com/download.html

You should then see a form which requests you to enter a download code, or, you can access it while specifying a download code in the url (request parameter “c”):

http://www.example.com/download.html?c=123123123-123123-123123-123123123

You can style the div and the file list by adding to your style sheet for the page.

In order to enable the functionality in FileCentral you need to add the download page url to the “Custom download page” field under “My profile” for your account in FileCentral. The new url will now be used in all e-mail notifications sent to recipients.

When the page is loaded the download page url will be matched to the custom download page setting for the account and they must match otherwise an error will be displayed.

Advanced users are welcome to download our javascript code, modify and use it in any way they like for more advanced integration and styling.

Posted in News | Leave a comment

Uppgradering 26 april

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar:

 • Ditt namn kan nu användas som avsändare för det mejl som går till mottagaren av en fil. Under “Min profil” kan du ändra ditt namn och kryssa för “Använd som avsändare för att aktivera detta
 • Förbättrad meddelandetext för notifieringsmejl
 • Förberett för automatiserade inbox-uppgraderingar. Hanteras manuellt idag
 • Namnet “FileCentral.se” är bytt till “FileCentral” i sidhuvud och texter
Posted in Nyheter | Leave a comment